ورود کاربر

لیست خدمات برآورد و کنترل هزینه

خدمات برآورد و کنترل هزینه

 • 1. آنالیز هزینه های بالاسری شرکت و بهینه نمودن آن جهت حضور رقابتی در مناقصات
 • 2. تهیه پیشنهاد مالی (تجزیه بها) جهت ارائه قیمت برای شرکت در مناقصه
 • 3 .تهیه پیشنهاد فنی و کیفی مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه
 • 4. تهیه صورت وضعیت های موقت انواع پیمان ها
 • 5. تهیه اسناد مـالي و حقـوقي قراردادهـا از جملـه بـرآورد هزينـه خدمات و عمليات اجرايي و ديگر نيازهاي دوره اجرا به منظور ارجاع كارها و خـدمات و عقد قراردادهاي مربوط
 • 6. بررسي و اظهارنظر نسبت به بودجه و اعتبار پيشبيني شده طرح به منظور اصـلاح برنامه مالي طرح
 • 7. كنترل تغيير مقادير كارها و مبالغ اضافي يا نقايص پيمان ها
 • 8. تعيين مبلغ باقيمانده كارها در انتهاي هر سال و در مواقعي كه مـورد نيـاز كارفرمـا باشد
 • 9. تطبيق تصميم هاي كارفرما با اسناد و مدارك پيمان مربوط و ابلاغ آنها براي اجرا
 • 10. بررسي و تاييد قيمتهاي جديد
 • 11. پيگيري برقراري انواع پوششهـاي بيمـه اي لازم و رسـيدگي مسـائل بيمـه در صورت بروز خسارت
 •  12. تهیه و رسيدگي به صورت حسابهاي قطعي پيمانكاران، فروشندگان تجهيزات و ساير عوامل
فروشگاه اینترنتی هدف ، خرید محصولات دیجیتال ،لپ تاپ ، تبلت ، موبایل ، قطعات کامپیوتر ، دوربین ، گجت ، خریداینترنتی ، لیست بهترین قیمت ، فروش و خرید آنلاین ، خرید بصرفه