ورود کاربر

عضویت در خبرنامه رابین

دوره های آموزشی

مستند سازی و مکاتبات پیمان

 • آشنایی با انواع مدارک و مستندات پروژه
 • آشنایی کامل با دستورالعمل‌های کاربردی پروژه
 • آشنایی کامل با نحوه کدگذاری مدارک مهندسی وغیرمهندسی پروژه
 • آشنایی کامل با قوانین مستندسازی و مکاتبات
 • آشنایی کامل با اصول نگارش مکاتبات پیمان شامل نامه‌های فنی، صورت‌جلسات و غیره
 • آموزش تهیه سیستم یکپارچه مدیریت مکاتبات به همراه نرم‌افزار اکسس واکسل
 • آشنایی کامل با نحوه گردش مدارک پیمان
 • کارگاه آموزشی و پرسش و پاسخ

 

مدیریت مهندسی در پروژه‌های EPC

 • آشنایی کامل با چرخه حیات پروژه و فاز مهندسی
 • آشنایی کامل با انواع ساختارهای سازمانی
 • آشنایی کامل با نحوه تولید مدارک در بخش مهندسی
 • آشنایی کامل با نحوه گردش مدارک مهندسی
 • آشنایی کامل با نحوه تولید و گردش مدارک مهندسی خرید در بخش تدارکات
 • آشنایی کامل با مدارک کیفی و بازرسی پروژه و نحوه گردش آن ها در پروژه
 • آشنایی کامل با نحوه کدینگ و مستندسازی مدارک مهندسی
 • آشنایی کامل با نحوه ارتباط مدارک دیسیپلین های مهندسی با یکدیگر
 • آموزش تهیه سیستم های مستندسازی و گزارش دهی مدارک مهندسی شامل MDR و MCI
 • کارگاه آموزشی و پرسش و پاسخ

 

تهیه گزارشات حرفه‌ای برنامه ریزی و کنترل پروژه به همراه نمودار های پرکاربرد در داشبورد مدیریت پروژه

 • آشنایی کامل با مدیریت ارتباطات و اهمیت گزارش نویسی
 • آشنایی کامل با محتویات مورد نیاز گزارشات روزانه، هفتگی و ماهیانه
 • آشنایی با انواع گزارشات در فازهای پروژه‌های EPC
 • آشنایی کامل با گزارشات تحلیلی به مدیریت
 • آموزش تهیه نمودار های پرکاربرد در داشبورد مدیریت پروژه
 • کارگاه آموزشی تهیه گزارشات تحلیلی

 

تهیه لایحه تأخیرات همراه با تشریح بخشنامه‌های مرتبط

 • ادعاچیست و منشأ آن کجاست
 • آشنایی کامل با فرآیند مدیریت ادعا مطابق استاندارد PMBOK
 • آشنایی با انواع قراردادها
 • آشنایی با نکات ضروری مفاد شرایط عمومی پیمان 4311 و طرح و ساخت صنعتی 5490
 • آشنایی با بخش نامه‌های کاربردی سازمان برنامه ریزی بودجه درمدیریت ادعا
 • آشنایی کامل با انواع روش های تحلیل ادعا
 • آشنایی با انواع روش های زمانی و ریالی ادعا
 • سازماندهی و مستندسازی مدارک لازم جهت تدوین لایحه ادعای پروژه
 • کارگاه آموزشی و پرسش و پاسخ

 

استاندارد PMBOK و پیاده سازی کاربردی

 • معرفی مدیریت پروژه و استانداردهای مدیریت پروژه
 • مراحل و فرآیندهای مدیریت پروژه در استاندارد PMBOK
 • آموزش کاربردی مدیریت محدوده
 • آموزش کاربردی مدیریت زمان
 • آموزش کاربردی مدیریت هزینه
 • آموزش کاربردی مدیریت کیفیت
 • آموزش کاربردی مدیریت منابع انسانی
 • آموزش کاربردی مدیریت ارتباطات
 • آموزش کاربردی مدیریت ریسک
 • آموزش کاربردی مدیریت تدارکات
 • آموزش کاربردی مدیریت ذینفعان
 • آموزش کاربردی مدیریت یکپارچگی
 • کارگاه پرسش و پاسخ

 

مدیریت هزینه‌ها و مدیریت ارزش کسب شده در پروژه‌های EPC

 • آشنایی با مبحث مدیریت هزینه مطابق استاندارد PMBOK
 • آشنایی کامل با انواع قراردادها و نحوه پرداخت صورت وضعیت
 • آشنایی کامل با انواع روش های برآورد در پروژه‌های EPC
 • آشنایی کامل با هزینه های بالا سری و کنترل مؤثرآن ها
 • آشنایی کامل با ساختار شکست هزینه CBS
 • آشنایی کامل با نحوه ارائه صورت وضعیت در پروژه‌های EPC
 • آشنایی کامل با تکنیک های مدیریت ارزش کسب شده (EVM)
 • آشنایی کامل با کنترل و تحلیل عملکرد
 • کارگاه پرسش و پاسخ

 

کارگاه آموزشی پرسش و پاسخ شرایط عمومی پیمان نشریه 4311 و بخشنامه 5490

 • شرایط امضای پیمان و تنفیذ آن
 • عدم ابلاغ پیمان و تعیین تکلیف پیمانکار
 • تأخیر در تحویل کارگاه توسط کارفرما و اقدامات مقتضی پیمانکار
 • تهیه برنامه زمانی تفصیلی و پیشنهادات پیمانکار به کارفرما
 • تهیه درصد وزنی کارها و چارت سازمانی پیمانکار و برنامه زمانی تحویل مدارک تسلیمی پیمانکار
 • تأیید تجهیز کارگاه به وسیله مشاور و تقاضای قسط دوم پیش پرداخت و ضمن آن ارائه ضمانتنامه معتبر
 • شروع عملیات اصلی پیمان توسط پیمانکار و ضمن آن ارائه بیمه نامه‌ها
 • تشکیل جلسه هماهنگی با شرکت پیمانکار و کارفرما و مشاور
 • طراحی و مهندسی پیمان توسط پیمانکار براساس اسناد فنی مبنا و ادعای پیمانکار مبنی بر وجود نقص ناشی از نقص اسناد مبنا
 • ارسال مدارک جهت تصویب صاحبان لیسانس طرف قرارداد با کارفرما
 • مسئولیت پیمانکار در تهیه انواع بیمه نامه‌ها و تمدید آن ها در صورت لزوم و تهیه گزارش به بیمه گر در صورت وقوع خسارت و اصلاح و تعویض آن.

 

برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی مخصوص پروژه‌های عمرانی به همراه نرم افزار MSP

 • آشنایی با انواع قراردادها و اهمیت آن در ساختار شکست کار
 • آشنایی با انواع ساختارشکست کار
 • آشنایی با نحوه وزن دهی به فعالیت‌ها و نحوه دریافت پیشرفت پروژه و تحلیل های مرتبط
 • آشنایی با مدیریت هزینه در پروژه‌ها
 • آشنایی با دستورالعمل‌های کاربردی مدیریت پروژه
 • آشنایی بانکات کلیدی شرایط عمومی پیمان
 • آشنایی با بخش نامه‌های مهم سازمان برنامه ریزی بودجه
 • آشنایی باروش های تحلیل تأخیرات پروژه
 • آشنایی با تهیه لایحه تأخیرات و بخش های اساسی آن
 • آشنایی با انواع گزارشات و محتویات کلیدی آن
 • آشنایی با گزارشات تحلیلی مدیریتی
 • آشنایی کاربردی با نرم‌افزار MSP
 • کارگاه آموزشی و پرسش و پاسخ

 

اصول انبار داری و مدیریت انبار در پروژه‌ها

 • آشنایی کلی با مدیریت خرید و اهمیت انبار در پروژه
 • آشنایی کامل با انبار و اصول چیدمان انبار مطابق استاندارد
 • آشنایی کامل با کدینگ کالا و تجهیزات
 • آشنایی کامل با دستورالعمل کاربردی اصول انبارداری در پروژه
 • آشنایی کامل با انواع گزارشات انبار
 • آشنایی کامل با انبارگردانی

 

ارزیابی مالی پروژه‌های صنعتی و آنالیز امکان سنجی با ComfarIII

 • آموزش ورود اطلاعات در کامفار و مفاهیم پایه
 • تعریف پروژه، زمانبندی طرح، محصولات و واحدهای پولی، نرخ تنزیل سرمایه گذاری ثابت، هزینه‌های تولید، سرمایه در گردش منابع مالی، مالیات، نمایش گزارشات
 • آموزش اولیه طرح های توسعه و مشارکت
 • تعاریف زمانبندی طرح، نرخ تنزیل، افق برنامه ریزی، استهالک، هزینه‌های تولید و...
 • ترازنامه اولیه
 • آموزش طرح های مشارکت، تورم، CDM
 • تخصیص هزینه
 • تحلیل گزارشات
 • معرفی سایرامکانات

 

مدیریت و تحلیل ریسک پروژه در نرم افزار انالیز ریسک

 • آشنایی با دانش مدیریت ریسک و رویکرد های آن
 • تعریف فعالیت ها و وابستگی های فعالیت‌ها
 • آموزش اولیه طرح های توسعه و مشارکت
 • ساماندهی فعالیت ها
 • انواع فعالیت ها
 • ایجاد توقف در اجرای فعالیت
 • نحوه تأثیرتقویم ها در روابط  وابستگی
 • محدودیت‌های زمانی
 • تعریف و تخصیص تقویم‌های کاری
 • تعریف و تخصیص منابع
 • مدت زمان های احتمالی-فعالیت‌های احتمالی- وابستگی های احتمالی- شاخه‌ های احتمالی- تقویمهای احتمالی- تخصیص منابع احتمالی
 • آنالیزریسک
 • مدل سازی ریسک آغاز پروژه
 • هزینه‌های احتمالی
 • همبستگی‌ها
 • تحلیل شاخص بحرانی بودن
 • تحلیل شاخص وخامت
 • گراف توزیع
 • گراف تورنادو
 • ماتریس ریسک
 • آنالیز کیفی و کمی ریسک

 

کاربرد MS Excel پیشرفته در مهندسی صنایع و مدیریت

 • توضیح کلی صفحه گسترده
 • آشنایی با ابزارهای پردازش داده مانند data validation و conditional formatting و filtering و ...
 • آشنایی با فرمول نویسی در محیط اکسل و استفاده از انواع توابع عمومی
 • استفاده ازفرمول های تخصصی و کاربردی در مهندسی صنایع و مدیریت
 • آشنایی با نمودارهای کاربردی و تحلیل آن ها در مهندسی صنایع، آمار و مدیریت پروژه و ...
 • آشنایی کامل با PIVOTTABLE و جزییات آن
 • آشنایی با ابزار های آماری مانند analysis tools
 • آشنایی با ابزارهای حل مسائل تحقیق در عملیات مانند solver و goal seek
 • آشنایی با VBA

 

برنامه ریزی و کنترل پروژه با Primavera6 مقدماتی

 • آشنایی کلی با مدیریت پروژه
 • ایجاد جایگاه پروژه درساختارسازمانی EPS
 • ایجاد چارت سازمانی و نقش ها
 • تقویم پروژه و منابع و جزئیات آن
 • ایجاد پروژه و آشنایی کامل با جزئیات آن
 • تعریف انواع WBS و نحوه ایجاد آن به همراه تمامی جزئیات
 • تعریف فعالیت و آشنایی کامل با جزئیات
 • ایجاد منابع و آشنایی کامل با جزئیات
 • تعریف روابط بین فعالیت‌ها، تعریف قیود و فیلتر
 • نحوه تعریف اوزان در برنامه به صورت دستی و غیر دستی
 • تسطیح منابع و آشنایی کامل با جزئیات مربوطه
 • به هنگام سازی و نحوه تهیه وتحلیل S-Curve
 • آشنایی با ابزارهای P6 و گشت و گذار در نماهای نرم‌افزار
 • نحوه ایجاد Baseline و آشنایی کامل با جزئیات
 • آشنایی با ابزارهای Export ،Import ،Check IN ،Check OUT
 • آشنایی کامل با پنجره Print

 

برنامه ریزی و کنترل پروژه با Primavera6 پیشرفته

 • آشنایی با دانش مدیریت پروژه
 • گشت و گذارسریع روی مباحث پایه
 • بودجه بندی با ال به پایین و آشنایی کامل با جزئیات آن
 • تخمین پایین به بالا وآشنایی کامل با جزئیات آن
 • پیاده سازی تکنیک Earned Value به همراه تحلیل های آن در نرم‌افزار
 • مدیریت اسناد و مدارک
 • حد آستانه پذیرش وهشدارها و پیگیری آن
 • کاوشگر ادعا به همراه تحلیل‌های مربوطه
 • تهیه نمودارهای S فیزیکی زودترین و دیرترین زمان در پروژه
 • ایجاد وبسایت پروژه
 • آشنایی با نحوه تعریف سیستم کدینگ پروژه
 • آشنایی کامل با قابلیت GlobalChange برای تعریف ستون های محاسباتی و فیلدهای خاص
 • کارگاه پرسش و پاسخ و ارائه نکات کاربردی وتخصصی نرم‌افزار شامل Tracking،  ریسک و غیره

 

برنامه ریزی و کنترل پروژه با MS Project پیشرفته

 • آشنايي با دانش مديريت پروژه
 • آشنايي با جزئيات وانواع نماهاي نرم‌افزار
 • تهيه نماهاي سفارشي جهت گزارشات ويژه به مديريت
 • پياده سازي تکنيک ارزش حاصله Earned Value  و آشنايي با جزئيات مربوطه
 • تهيه نمودارهاي مالي مانند Cash Flow و غيره
 • فرمول نويسـي پيشرفتـه و کاربـردي در نرم‌افزار به صورت جامع
 • آشنايي با انواع برنامه زمانبندي و مقايسه برنامه ها و تحليل آن در نرم‌افزار
 • تکنیک‌های شناسايي تحليل تأخير در برنامه زمانبندي
 • کارگاه آموزشي تخصصي

 

کاربرد MS Excel پیشرفته در کنترل پروژه

 • آشنایی کلی با Excel مهندسی صنایع در حوزه مدیریت پروژه
 • مشکلات و مسائل پیشروی کارشناسان برنامه ریزی وکنترل پروژه
 • ایجاد ساختار کنترل فاز خرید و تهیه فایل MCI
 • ایجاد ساختار کنترل فاز مهندسی و تهیه فایل MDR
 • ارزیابی پروژه با استفاده از تکنیک EV در نرم‌افزار Excel
 • تهیه فایل های کاربردی جهت گزارش گیری شامل PMS و Action Plan
 • تهیه داشبورد پروژه
 • کارگاه آموزشی و ارائه کلیه فایل های مورد نیاز در حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه

 

 

 • گشت و گذارسریع در محیط نرم‌افزار و تعریف اجمالی از ساختار یک بانک اطلاعاتی در Access
 • ایجاد جداول در اكسس
 • آشنايي با تمام انواع داده‌ها در جداول Access و كار با آن ها
 • كار با داده‌های نوع Lookup و استفاده عملي ازآن ها
 • شناخت پایه‌ای چگونگي ايجاد يك ارتباط معتبر Relationship
 • ايجادوااصلاح ارتباطات يك به يك و يك به چند
 • ساخت پرس وجوهای پیشرفته و کاربردی
 • ایجاد و تنظيمات پيشرفته كنترل ها روي فرم ها و گزارشات
 • ايجاد كنترل هاي محاسبات منطقي و رياضي در گزارش
 • استفاده از فرمول ها و توابع در گزارش
 • ماکرونویسی
 • ماژول نویسی
 • تجاری سازی برنامه
 • کارگاه آموزشی و ارائه بانک‌های ااطلاعاتی کاربردی درحوزه مهندسی صنایع

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید ادامه

فروشگاه اینترنتی هدف ، خرید محصولات دیجیتال ،لپ تاپ ، تبلت ، موبایل ، قطعات کامپیوتر ، دوربین ، گجت ، خریداینترنتی ، لیست بهترین قیمت ، فروش و خرید آنلاین ، خرید بصرفه