ورود کاربر

خدمات مشاوره ای برنامه ریزی و کنترل پروژه

 

خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه

 • 1. تهیه و اظهارنظر نسبت به برنامه زماني كلـي اجـراي طـرح كـه در مرحلـه طراحي تفصيلي و اجرايي تهيه شده است
 • 2. تهیه براي ايجاد سيستم برنامه ريزي و كنترل پروژه توسـط پيمانكـاران و فروشندگان تجهيزات و نظارت بر اجراي آن
 • 3. تهیه و تاييد برنامه زماني تفصيلي واحدهاي خدمات مشاوره، پيمانكـاران و فروشندگان تجهيزات و ساير عوامل درگير در طرح و ايجـاد همـاهنگي بـين برنامه هاي آنها در چارچوب برنامه زماني كلي
 • 4. بررسي و تاييد برنامه تأمين نيروي انساني و ماشين آلات پيمانكاران
 • 5. بررسي گزارش پيشرفت كار هفتگی، دوهفتگی، ماهیانه، سه ماهه و سالانه بـا جمـع بنـدي گـزارش هـاي واحـدهاي خدمات مشاوره، دستگاه نظارت، پيمانكاران و فروشندگان تجهيزات، مقايسه عمليات انجام شده با برنامه زماني، تحليل علل انحراف از برنامه زماني، ارائـه راه حل براي جبران آنها و انعكاس در برنامه تجديد نظر
 • 6. تجديد نظر و بهنگام كردن برنامه زمـاني تفصیلی باتوجـه بـه پيشـرفت كـار و تغییرات ایجاد شده براساس گزارشها و تحليلهاي دریافتی
 • 7. پیاده سازی استاندارد مدیریت پروژه PMBOK
 • 8. پیاده سازی سیستم جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • 9 .تحليل و بررسي مسائل قراردادي و اعـلام نظـر در مـورد دعـاوي پيمانكـاران و فروشندگان تجهيزات و ساير عوامل و همكاري با كارفرما در حل و فصل اختلاف ها
 • 10.حصول اطمينان از انجام تمامي تعهدات و خدمات قراردادها
 • 11.رسيدگي به تأخير قراردادها و اعلام نظر در مورد مجاز يا غير مجاز بودن آن
 • 12.تهیه لایحه مالی و زمانی در پروژه های EPC
 • 13.تهیه دستورالعمل های کاربردی مدیریت پروژه ( کدینگ، روش هماهنگی، کنترل پروژه و...)
 • 14.ارائه سیستم برنامه ریزی جهت مدیریت و کنترل مدارک و فرآیند های مهندسی
 • 15.ارائه سیستم برنامه ریزی و جهت مدیریت و کنترل مراحل تدارکات کالا
 • 16.پیاده سازی سیستم کنترل هزینه
 • 17.تهیه انواع گزارشات تحلیلی مطابق استاندارد PMBOK
 • 18.تهیه برنامه زمانبندی کارگاهی (Action plan)
 • 19.ارائه خدمات نرم افزاری Pertmaster ، Expedition ، Primavera ، MSP
 • 20.معرفی و تائید افراد متخصص جهت انجام امور مدیریتی، مهندسی و اجرایی
فروشگاه اینترنتی هدف ، خرید محصولات دیجیتال ،لپ تاپ ، تبلت ، موبایل ، قطعات کامپیوتر ، دوربین ، گجت ، خریداینترنتی ، لیست بهترین قیمت ، فروش و خرید آنلاین ، خرید بصرفه