ورود کاربر

خدمات مدیریت ادعا(Claim)

 •  ایجاد دفتر کلیم از زمان انعقاد قرارداد و رصد کلیه وقایع طول پروژه با هدف گذاری کلیم

 • تهیه مستندات ، مدارک ، صورتجلسات و سایر موارد مورد نیاز جهت تهیه و اثبات کلیم های پروژه در طول مدت زمان اجرای پروژه

 • تهیه و اخذ تاییدیه کلیم ها در طول زمان اجرای پروژه

 • بررسی مکاتبات پروژه و ارائه راهکار در حین اجرای پروژه جهت هدایت مدیریت ادعای مناسب

 • بررسی و آنالیز قرارداد و تهیه چک لیست قرارداد

 • تهیه و بررسی قرارداد کارمندان و نفرات اجرایی و ستادی

 • تهیه و اخذ تاییدیه لایحه توجیه تاخیرات پروژه

 • بررسی لوایح توجیه تاخیرات پیمانکاران

 • تهیه و آنالیز برنامه های زمانبندی جهت مدیریت دعاوی

 • جمع آوری ، مستند سازی ، تنظیم ، ارائه و اخذ تاییدیه مستندات زمانی و مالی

 • بررسی نحوه ریالی سازی لوایح زمانی و مالی کلیم پیمانکاران از منظر مطابقت با قرارداد ، واقعیات رخداده در طول پروژه ، توافقات صورت گرفته در طول پروژه ، قوانین رایج مملکتی ، فهارس بها ، بخشنامه و دستورالعمل های دولت و سایر مآخذ و مراجع مربوطه

 • بررسی قرارداد از منظر حقوقی و شناسایی دعاوی بالقوه‌ي کارفرما

 •  برنامه‌‌‌ریزی برای جلوگیری از طرح دعاوی توسط کارفرما

 • تهیه اظهارنامه ، دادخواست و سایر موارد حقوقی جهت مطالبه خسارت های وارد شده

 • ارائه و دفاع از لوایح کلیم در برابر کارفرمایان ، گروه های داوری و در صورت لزوم پیگیری های قضایی تا حصول نتیجه لازم  

 • ایفاء کلیه وظایف مورد نظر کارفرمایان-مشاورین-MC پروژه ها در روند رسیدگی به کلیم پیمانکاران از مرحله اخذ کلیم  ، شرکت در جلسات رسیدگی و برآورد ، برگزاری دفاعیات ، حضور در روند داوری و پیگیری های قضایی و سایر خدمات مورد نیاز

فروشگاه اینترنتی هدف ، خرید محصولات دیجیتال ،لپ تاپ ، تبلت ، موبایل ، قطعات کامپیوتر ، دوربین ، گجت ، خریداینترنتی ، لیست بهترین قیمت ، فروش و خرید آنلاین ، خرید بصرفه