ورود کاربر

خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه

 • تهیه و اظهارنظر نسبت به برنامه زماني كلـي اجـراي طـرح در مرحلـه طراحي تفصيلي و اجرايي
 • تهیه و تاييد برنامه زماني تفصيلي واحدهاي خدمات مشاوره، پيمانكـاران و فروشندگان تجهيزات و ساير عوامل درگير در طرح و ايجـاد همـاهنگي بـين برنامه هاي آنها در چارچوب برنامه زماني كلي
 • بررسي و تاييد برنامه تأمين نيروي انساني و ماشين آلات پيمانكاران
 • بررسي گزارش پيشرفت كار هفتگی، دوهفتگی، ماهیانه، سه ماهه و سالانه بـا جمـع بنـدي گـزارش هـاي واحـدهاي خدمات مشاوره، دستگاه نظارت، پيمانكاران و فروشندگان تجهيزات
 •  مقايسه عمليات انجام شده با برنامه زماني، تحليل علل انحراف از برنامه زماني، ارائـه راه حل براي جبران آنها و انعكاس در برنامه تجديد نظر
 • معرفی و تائید افراد متخصص جهت انجام امور مدیریتی، مهندسی و اجرایی
 • تجديد نظر و بهنگام كردن برنامه زمـاني تفصیلی باتوجـه بـه پيشـرفت كـار و تغییرات ایجاد شده براساس گزارشها و تحليلهاي دریافتی
 • پیاده سازی استاندارد مدیریت پروژه PMBOK
 • پیاده سازی سیستم جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • حصول اطمينان از انجام تمامي تعهدات و خدمات قراردادها
 • رسيدگي به تأخير قراردادها و اعلام نظر در مورد مجاز يا غير مجاز بودن آن
 • تهیه لایحه مالی و زمانی در پروژه های EPC
 • تهیه دستورالعمل های کاربردی مدیریت پروژه ( کدینگ، روش هماهنگی، کنترل پروژه و...)
 • ارائه سیستم برنامه ریزی جهت مدیریت و کنترل مدارک و فرآیند های مهندسی
 • ارائه سیستم برنامه ریزی و جهت مدیریت و کنترل مراحل تدارکات کالا
 • پیاده سازی سیستم کنترل هزینه
 • تهیه انواع گزارشات تحلیلی مطابق استاندارد PMBOK
 • تهیه برنامه زمانبندی کارگاهی (Action plan)
 • ارائه خدمات نرم افزاری Pertmaster ، Expedition ، Primavera ، MSP
فروشگاه اینترنتی هدف ، خرید محصولات دیجیتال ،لپ تاپ ، تبلت ، موبایل ، قطعات کامپیوتر ، دوربین ، گجت ، خریداینترنتی ، لیست بهترین قیمت ، فروش و خرید آنلاین ، خرید بصرفه