مطالب آموزشی مدیریت ادعا

تعریف ضمان قهری و موجبات آن در قانون مدنی

یکی از مطالب بسیار مهمی که در امور مدیریت ادعا و مباحث قراردادی بسیار فراگیری آن ضروری می باشد مبحث بسیار کلیدی ضمان قهری می باشد. در نوشتار زیر به...(جزئیات)

رایطه سببیت مديريت ادعا ادعا در پروژه قرارداد و مديريت ادعا كليم
رابطه سببیت و علت خارجی

یکی از مطالب بسیار مهمی که در امور مدیریت ادعا و مباحث قراردادی  فراگیری آن بسيار ضروری می باشد، مبحث رابطه سببیت و علت خارجی می باشد. در نوشتار زیر...(جزئیات)

اولویت بندی اسناد و مدارک
اولویت بندی اسناد و مدارک

یکی از مطالب بسیار مهمی که در امور مدیریت ادعا و مباحث قراردادی بسیار فراگیری آن ضروری می باشد، مبحث اولویت­ بندی اسناد و مدارک می باشد. در نوشتار زیر...(جزئیات)

شیوه های عملی تنظیم قرارداد
شیوه های عملی تنظیم قرارداد

یکی از مطالب بسیار مهمی که در امور مدیریت ادعا و مباحث قراردادی بسیار فراگیری آن ضروری می باشد، مبحث بسیار کلیدی شیوه­های عملی تنظیم قرارداد می باشد. در نوشتار زیر...(جزئیات)

مدیریت ادعا
کدینگ مالی مدیریت ادعا

یکی از ابزار های بسیار ضروری جهت مدیریت ادعا در فرایند پروژه، ایجاد یک سیستم کدینگ مالی مناسب و دقیق و در عین حال کاربردی برای پروژه است. بزرگترین مشکل...(جزئیات)

مدیریت ادعا
ماتریس مدیریت ادعا

یکی از دلایلی که باعث می شود مدیریت ادعا مطرح شود، تاخیرات در پروژه ها است. تاخیرات در پروژه ها معمولا ناشی از اتفاقات موجود در فاز های مختلف پروژه...(جزئیات)