مدیریت زمان و هزینه

مدیریت زمان و هزینه پروژه

خدمات حوزه مدیریت زمان

 

 • تهیه برنامه زمـاني تفصـيلي واحـدهاي خدمات مشاوره، پيمانكـاران و فروشـندگان تجـهـيزات و سـاير
 • عوامل درگير در طرح و ايجـاد همـاهنگي بـين برنامه هاي آنها در چارچوب برنامه زماني كلي
 • بررسي و تاييد برنامه تأمين نيروي انساني و ماشين آلات پيمانكاران
 • مقايسـه عمليات انجـام شده با برنامه زمـاني، تحـليل علـل انحراف از برنامـه زماني، ارائـه راه حـل براي جبران آنها و انعكاس در برنامه تجديد نظر
 • تجديد نظـر و به هنگام كردن برنامه زمـاني تفصـیلی باتوجـه بـه پيشـرفت كـار و تغـییرات ایجـاد شـده براساس گزارش ها و تحليلهاي دریافتی
 • ارائه سیستم برنامه ریزی جهت مدیریت وکنترل مدارک و فرآیند های مهندسی و تدارکات کالا

خدمات مدیریت هزینه

 • تهیه صورت وضعیت های موقت انواع پیمان ها
 • كنترل تغيير مقادير كارها و مبالغ اضافي يا نقايص پيمان ها
 • تعيين مبلغ باقيمانده كارها در انتهاي هر سال و در مواقع مـورد نياز كارفرما
 • تطبيق تصميم هاي كارفرما با اسناد و مدارك پيمان مربوط و ابلاغ آنها براي اجرا
 • بررسي و تاييد قيمت هاي جديد
 • پيگيري برقراري انواع پوشش هـاي بيمـه اي لازم و رسـيدگي مسـائل بيمـه در صورت بروز خسارت
 • تهیه و رسيدگي به صورت حسابهاي قطعي پيمانكاران، فروشندگان تجهيزات و ساير عوامل
 • پیگیری مالی صورت ‌‌وضعیت‌‌ها از ذی‌‌حسابی کارفرما با همکاری امور مالی و دریافت چک
 • بررسی ابلاغیات مشاور وکارفرما مبنی بر کار یا آیتم جدید و برآورد تبعات مالی و زمانی مرتبط با کار