مدیریت سیستم انبار

مدیریت انبار

هـدف از تشـکیل و ایـجاد انـبارها چـه در سـازمان هـای دولـتی و چـه در سـازمان های خصـوصـی تهیه،سفارش دهی ، دریافت ، نگهداری و تحویل کالاهای مورد نیاز سازمان است.موجودی انبار یکـی از مهـمترین عوامل تعیین کننده بهای تمام شده محصـولات می باشد و بدیهی اسـت اگر مواد و لوازم درزمان معین تهیه و در دسـترس واحد مصرف کـننده قـرار داده نشود درگـردش کار و  فعالـیت هـای سـازمان وقـفه ایجاد می گـردد. بدون تردید مـوجـودی بیـش از انـدازه کـالا نیـز مـوجـب رکـود سـرمـایـه و افزایش هزینه هـای نگـهداری خـواهد شـد. بنابراین لـزوم برنامه ریزی صـحیح در امر تـدارکات و نگهداری کالا و مواد با رعایت اصول علمی از اهمیت ویژه برخوردار است و اسـتفاده از آن مـوجب گـردش صـحیح کار و صـرفه جـویی در هزینه های مرتبط خواهد شد.

خدمات رابین در حوزه مدیریت انبار

 

  • پیاده سازی نظام مدیریت انبار و ارائه دستورالعمل ها وآیین نامه های مورد نیاز مطابق با اهداف سازمان
  • برنامه ریزی وکنترل برمجموعه انبار ها
  • پیاده سازی سیستم کنترل موجودی وتعیین نقطه سفارش، موجودی اطمینان و حداقل وحداکثر موجودی
  • برنامه ریزی و نظارت بر ورود، خروج، گردش و تحویل کالا
  • برنامه ریزی و نظارت بر کدینگ، چیدمان، جابجایی و نگهداری اقلام در انبار
  • برنامه ریزی و نظارت بر اجرای صحیح انبارگردانی سالانه