خدمات

مدیریت کسب و کار

مدیریت کسب و کار

ارائه خدمات مدیریت کسب و کار به شرکت های دانش بنیان و استارت آپ و همچنین شرکت های نیازمند به توسعه کسب و کار

کارآفرینی و ایجاد هر نوع کسـب وکـار جـدید اغـلب با مخاطراتی هـمراه می باشـد. این موضوع اهمیت اسـتفاده از یک نقـشه و الگـوی مناسـب برای انجـام مطـالعات و بررسـی جـامـع قـبل از شـروع فعـالیت و به حداقل رساندن این مخاطرات و آسیب ها را آشکار می سازد.
مدیریت کسب وکار به عنوان یک برنامه جامع مکتوب است که به طور مشخص اهداف توسعه ای یک کسب و کارموجود یا جدید را تشریح می کند همچنین ارزیابی جامعی از برنامه های استراتژیک، تولید، بازاریابی، مدیریت و مالی ارائه می دهد. ایـن کار از طریـق توجه به اولویت ها، نظارت وارزیابی پیشرفت کار وکمک بـه دستیابی اهداف از پیش تعیین شده صورت می گیرد. مدیریت کسب وکار،کارآفرینان را قادر می سازدتا در مراحل مختلف کسب وکارآمادگی های لازم را برای پیشبرد برنامه ها به دست آورند. قسمت های موجود در طرح کسب و کار همانند نقشه ای،کارآفرین را در طول مسیر راهنمایی می کند.

کسب و کار

خدمات ویژه رابین در حوزه کسب و کار