خدمات

مدیریت پروژه


مدیریت پروژه

 

 

 ارائه خدمات حرفه ای مشاوره مدیریت پروژه به پیمانکاران ابنیه، نفت و گاز و غیره :

  • پیاده سازی نظام بهره وری در پروژه جهت کاهش هزینه ها و بهبود عملکرد پروژه
  • ارائه نرم افزار بهای تمام شده پروژه جهت برطرف نمودن مشکلات سیستم ارزش کسب شده
  • کنترل تورم و پیش بینی وضعیت سود و زیان پروژه
  • خدمات رایگان ویژه سازمان ها و مشتریان کلیدی
  • آنالیز و تحلیل داده های پروژه
  • ارائه دستورالعمل های کاربردی مورد نیاز سازمان
  • شناسایی ریسک های موجود هزینه، زمان و کیفیت