خدمات حرفه ای

مدیریت تولید

مدیریت تولید

ارائه خدمات حرفه ای مشاوره مدیریت تولید به کارخانه جات، صنایع کوچک و بزرگ و شهرک های صنعتی:  

 

  • پیاده سازی سیستم بهای تمام شده محصول به همراه پیش بینی بودجه بندی توسط نرم افزار بهای تمام شده پرسیکا
  • ریشه یابی عوامل افزایش بهای تمام شده وانحرافات
  • عارضه یابی سیستم مدیریت انبار به همراه تعیین شاخص های کلیدی عملکرد و پیاده سازی نرم افزار انبار پرسیکا
  • پیاده سازی سیستم بارکد در انبار
  • پیاده سـازی سیستم مـدیریت و برنامه ریزی تولید به همراه پیاده سازی سیستم بارکـد جهت ردیابی محصول در خط تولید
  • 5S تخصصی سازمانی همراه با ارائه گواهینامه 5S
  • محاسبه قابلیت اطمینان خط تولید
  • تعیین اندازه دسته بهینه تولید(LOT SIZING)