کنترل تولید

خدمات کنترل تولید

رشـد روز افـزون صـنعت باعث نیاز هـر چـه بیشـتر به مسـائل برنامه ریزی و مـدیریت تولـید شـده اسـت. به گـونه ای که امروزه اکثر سیـستم های صنعتی، اداری، سیستم های کامپیوتری وحتی مسـابقات ورزشی برای انجام فعـالیت های خود از یک برنامـه زمـانی جامع و دقیق اسـتفاده می نمایند تا بهـره وری خـود را افـزایش دهند. همـچنین امـروزه محـیط های تولیدِ سریع، با دوره عـمر کـوتاه و تنوع بالا در محـصولات شناخته می شوند. با توجه به گـسترش بازار رقابتی، انعـطاف پذیری تولـید در این محـیط ها به عنوان یک مـزیت رقـابتـی شـناخـته شـده و سـبب تـوانایی در پاسـخـگـویی سـریع به تغـییرات غـیرقـابل پیـش بینـی خـواهد شد. همـچنین بهره برداری کارا از مـنابع محدود در دسترس، هـزینه هـا را کاهـش می دهد و این مهمترین دلیل وتوجیه اقتصادی برای بکارگیری برنامه ریزی و زمان بندی تولید می باشد.

خدمات رابین در حوزه کنترل تولید

 

  • اجرای برنامه های زمان سنجی
  • اجرای برنامه های کارسنجی
  • ظرفیت سنجی خطوط و ماشین آلات و برنامه ریزی ظرفیت
  • تهیه مدارک و نمودارهای مربوطه همچون FPC و OPC و …
  • جانمایی و چیدمان واحدهای صنعتی و ماشین آلات
  • پایش شاخص های کلیدی عملکرد تولید و تهیه گزارشات تحلیلی جهت ارائه به مدیریت
  • کنترل عملکرد روزانه تولید انجام شده، مراکز و ماشین آلات تولیدی
  • ارائه دستورالعمل های تولـیدی اعم از دســتورالعـمل هـای برنامه ریزی تولـید، نگـهداری و تعـمیرات، کنترل کیفیت، تحقیق و توسعه 
  • ارائه دستورالعمل ها و آیین نامه های مالی
  • ارائه دستورالعمل های ستادی واحد های اداری و غیره