Business Plan

تدوین طرح کسب وکار

  • مطالعات بازار و تدوین استراتژی های بازاریابی

 

  • چهار چوب های قانونی و اخذ مجوز های لازم

 

  • الزامات و نیازهای تامین بودجه

 

  • پیش بینی صورت های مالی، جریان نقدی و ترازنامه

 

  • تجزیه و تحلیل ریسک و حساسیت(SWOT )

 

  • استراتژی ها و راهبردهای تاکتیکی مورد نیاز در طول اجرای پروژه