بهره وری پروژه

پیاده سازی سیستم بهره وری در مدیریت پروژه

بهره وری چیست؟

بهره‌وری نگـرشی واقع گـرایانه به كـار و زندگـی و فرهنگی است كه در آن انسـان با فكـر و هوشمندی، فعالـیت هـایش را با ارزش ها و واقـعیت ها منطـبق می سازد تا بهترین نتیجه را در جهت اهـداف مـادی و معنوی حاصل كند.

شـرکـت رابین توسعه اندیشـه پاسـارگاد با تکیه بر دانش تخصصی پرسنل توانمند خود آماده پیاده سـازی سـیـستم بهـره وری در تمـامی سـطـوح سـازمـانی و فـردی می باشــد. از دیـدگـاه متـخصـصان شـرکـت رابین توسعه اندیشه پاسـارگاد بهـره وری در مـدیریت پـروژه به 5 گـروه زیر تقــسیم بنـدی می شـودکـه عبارتنداز منابع انسانی، ماشـین آلات، متریال مالی و بهـره وری کلی. شایان ذکر است پیاده سازی سیستم بهره وری مـدیریت پروژه بر گـرفته شده از مفاهـیم کتاب بهره وری در مدیریت پـروژه می باشـد که در سال 1396 توسط متخصصان این شرکت تالیف گردیده است.

انواع بهره وری

الف) بهره وری نیروی انسانی

بهـره وري نيروي انسـاني به معـنای حـداكثر اسـتفاده مـناسـب از نيروي انسـاني به منظور حركت در جهت اهـداف سـازمان با كـمترين زمـان و حـداقل هـزينه و بالاتـرین کـیفیت می باشد. شـایسته است بدانیم که مهمترین منبع در پروژه نیروی انسانی می باشد زیرا که بهره وری درمنابع انسانی تاثیر زیادی در بهره وری سایر منابع سازمان دارد. نیروی انسانی درحقیقت یکی از منابع اقتصادی و ازمهمترین آنها است و به عنوان ورودی در بیشتر فعالیت های ساخت وجود دارد. بهره وری نیروی انسانی معمول ترین و شناخته شده ترین شاخص بهره وری اسـت. به طوری که حتی بسـیاری از افـراد بهره وری را معادل بهره وری نیروی انسـانی می دانند هـر چند که این تعـریف نمـی تواند درسـت باشـد اما بهـانه ی خوبی برای این اسـت که جایگاه بهره وری نیروی انسانی را درک کنیم.

 

خدمات رابین در حوزه بهره وری نیروی انسانی

 • شناسایی عوامل کلیدی تاثیر گذار در بهره وری نیروی انسانی
 • شناسایی مشکلات اساسی در بهره وری نیروی انسانی
 • اندازه گیری بهره وری واقعی نیروی های مستقیم و غیر مستقیم
 • تعیین میزان استاندارد بهره وری نیروی های مستقیم و غیر مستقیم
 • تعیین عوامل کلیدی برای بهبود و توسعه بهره وری نیروی انسانی

 

ب) بهره وری ماشین آلات

بهره وري ماشین آلات به معنای حـداكثر اسـتفاده مناسـب از ماشـین آلات به منظـور حـركت در جـهت اهداف سازمان با كمترين زمان و حداقل هزينه و کیفیت مـورد نظـر می باشد. به کارگیری ماشـین آلات به دلـیل توان بالا،خسـتگی ناپـذیری، سـرعت و دقـت یکـی از عـوامل اصـلی بهـره وری اسـت. یکـی از پر هـزینه ترین منابع در پـروژه ماشین آلات می باشد.

 

خدمات رابین در حوزه بهره وری ماشین آلات

 • شناسایی عوامل کلیدی تاثیر گذار در بهره وری ماشین آلات
 • شناسایی مشکلات اساسی در بهره وری ماشین آلات
 • تعیین زمان مفید بهره برداری از ماشین آلات
 • جانمایی بهینه ماشین آلات
 • تعیین روش های بهینه برنامه ریزی ماشین آلات
 • اندازه گیری بهره وری واقعی ماشین آلات
 • تعیین میزان استاندارد بهره وری ماشین آلات
 • تعیین عوامل کلیدی برای بهبود و توسعه بهره وری ماشین آلات

 

ج) بهره وری متریال
مـنظور از بهـره وری در این قسـمت اسـتفاده بهـینه از متریال پروژه با کمترین مـیزان پرت، کمترین هزینه  تأمین و بالاترین کیفیت می باشد.

 

خدمات رابین در حوزه بهره وری متریال

 • شناسایی عوامل کلیدی تاثیر گذار در بهره وری متریال
 • شناسایی مشکلات اساسی در بهره وری متریال
 • ایجاد سیستم بهینه موجودی در پروژه
 • اندازه گیری پرت متریال پروژه در سازمان مربوطه و علل های آن
 • اندازه گیری شاخص دوباره کاری پروژه به همراه هزینه های تحمیل شده
 • اندازه گیری بهره وری واقعی متریال
 • تعیین میزان استاندارد بهره وری متریال
 • تعیین عوامل کلیدی برای بهبود و توسعه بهره وری ماشین آلات

 

د) بهره وری مالی
بهره وری مالی به معنای دستیابی به حداکثرسود ممکن در دوره مالی مدنظر می باشد. هدف از بهره وریمالی محاسبه پارامتر هایی نظیر جـریان نقـدینگی، نرخ بازگشـت، نقـطه سر به سر، کـدینگ مالـی پروژه، راهکار های افزایش سودآوری پروژه و عوامل تاثیر گذار در بهره وری مالی می باشد.

 

خدمات رابین در حوزه بهره وری مالی

 • شناسایی عوامل کلیدی تاثیر گذار در بهره وری مالی
 • شناسایی مشکلات اساسی در بهره وری مالی
 • ایجاد سـیستم بهـای تمام شده پروژه جـهت آنالیز هـزینه ها به تفکیک کـد و پیش بینی دقـیق پروژه از
 • بعد مالی و کنترل سیستم مدیریت دانش مبتنی بر سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت
 • ایجاد سیستم کدینگ مالی پروژه جهت آنالیز هزینه ها
 • تهیه و آنالیز شاخص های اقتصاد مهندسی از قبیل NPV-B/C-IRR-ROR
 • محاسبه ی نقطه سر به سر
 • تعیین عوامل کلیدی برای بهبود و توسعه بهره وری مالی

 

ه) بهره وری کلی پروژه
هـدف از بهـره وری پروژه استفاده بهینه از هـمه عوامل پروژه می باشـد. بهره وری به عنوان جهت و روح تـمـام فـعـالیت های مــدیریتی به نـظام هـای گـوناگـونی نـیاز دارد. نـظام هـایی کـه در نـگاه فـراگـیرتر، زیر نظام های سازمان هـستند. این نظام ها در هم فـرو رفته اند و به همـدیگر وابسته هستند و برای موفقیت نیازاست که ارتباط بین آنها را به درستی تشخیص دهیم. لذا در این بخش علاوه براندازه گیری بهره وری پروژه، نظام هـای بسیار تأثیر گزار در افزایش بهره وری بیان شده است.

 

خدمات رابین در حوزه بهره وری کلی پروژه

 • جانمایی بهینه تجهیز کارگاه
 • پیاده سازی نظام مدیریت دانش پروژه
 • شناسایی مشکلات اساسی در بهره وری کلی پروژه
 • تعیین عوامل کلیدی برای بهبود و توسعه بهره وری کلی پروژه