مدیریت تولید

بهای تمام شده

بهای تمـام شده یکی از مهمترین شاخص های مالی جهت تصمیمات کلیدی مـدیران سـازمان هاسـت. ازدیدگاه تجاری، سودآوری و موجه بودن فعالیت یک بنگاه اقتصادی به بهای تمام شده کالاها ویا خدماتفروش رفته و حاشیه سود بدست آمده وابسته است.
همچـنین یکی از مهـمترین ابزارهای مـدیریتی جهــت تحلیـل و واکـاوی شـرایـط فعلی وآتی سـازمان هامی باشـد. با توجـه به اهـمیت مـوضوع، تیم رابین در راسـتای حـل این چالـش به عنوان یکی از بزرگترین مشکـلات سـازمان، پـس از مـطالعه و بررسـی تجـربیـات متخصـصین صـنعت اقـدام به تهـیه ی نـرم افـزار بهـای تمـام شده پرسـیکا با روش هـزینه یابی کایزن پیشـرفته که به عـنوان یک روش نوین هـزینه یابی در حسابداری مدیریت مطرح می باشد، نموده است.نموده است. همچنین با استفاده از تکـنیک های مهندسیصنایع با فرایندی پیوسته زمینه ساز تحولات اساسی و ارتقاء بهره وری در سازمان ها خـواهد شد در ادامه به معرفی برخی از قابلیت های این نرم افزارکه آن را از سایر نرم افزارهای مشابه متمایز می کند می پردازیم.

نرم افزار بهای تمام شده تولید

ویژگی های نرم افزار بهای تمام شده

 

 •  برآورد و بودجه بندی هزینه ها به تفکیک (اعم از هزینه های مستقیم ، سربار و…)

 

 • گزارش هزینه ها به تفکیک مراکز هزینه

 

 • گزارشات مقایسه ای قـیمت بهای تمـام شـده واقعـی محصـولات با قـیمت بهـای تمـام شـده اسـتاندارد در زمان های مختلف

 

 • گزارشات انحرافات نرخ مواد، دستمزد و سربار

 

 • گزارش آنالیز وضعیت هر محصول از جهت بهای تمام شده، سوددهی، حاشیه ایمنی و غیره

 

 • گزارش درصد سـهم هـریک از عـناصـر بهای تمام شده (مواد، دستمزد، سربار و …) برای هر محصـول

 

 • گزارش علل انحراف در هزینه ها

 

 • گزارش میزان بهره وری نیروی انسانی، ماشین آلات و متریال

 

 • گزارش نقطه سربه سر محصولات

 

 • گزارش مقایسه ای یک محصول در دوره های مختلف

 

 • گزارش مقایسه ای قیمت فروش پیشنهادی سیستم برای یک محصول در یک دوره

 

 • جمع آوری درس آموخته های حاصل از انحرافات و مغایرت ها