ورود کاربر

تمایز رابین پروژه با دیگران به صورت مشاور

 

علت همکاری به صورت مشاور با شرکت رابین توسعه اندیشه پاسارگاد

 

 • صرفه جویی در هزینه های برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • ارائه مشاوره و گزارشات مدیریتی منحصر به فرد
 • امکان استفاده از نیروی برنامه ریزی و کنترل پروژه به صورت پاره وقت
 • عدم وجود مشکلات استخدامی و آموزش نیروی برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • استفاده از نیروی متخصص و متعهد
 • در دسترس بودن در هر زمان
 • امکان استفاده از تجربیات پروژه های مشابه
 • آموزش حرفه ای کارمندان شرکت در کوتاه مدت و افزایش سطح عملکرد واحد برنامه ریزی شرکت

        

 

 

خدمات مشاوره ای

خدمات مدیریت ادعا(Claim)
 •  ایجاد دفتر کلیم از زمان انعقاد قرارداد و رصد کلیه وقایع طول پروژه با هدف گذاری کلیم

 • تهیه مستندات ، مدارک ، صورتجلسات و سایر موارد مورد نیاز جهت تهیه و اثبات کلیم های پروژه در طول مدت زمان اجرای پروژه

 • تهیه و اخذ تاییدیه کلیم ها در طول زمان اجرای پروژه

 • بررسی مکاتبات پروژه و ارائه راهکار در حین اجرای پروژه جهت هدایت مدیریت ادعای مناسب

 • بررسی و آنالیز قرارداد و تهیه چک لیست قرارداد

 • تهیه و بررسی قرارداد کارمندان و نفرات اجرایی و ستادی

 • تهیه و اخذ تاییدیه لایحه توجیه تاخیرات پروژه

 • بررسی لوایح توجیه تاخیرات پیمانکاران

 • تهیه و آنالیز برنامه های زمانبندی جهت مدیریت دعاوی

 • جمع آوری ، مستند سازی ، تنظیم ، ارائه و اخذ تاییدیه مستندات زمانی و مالی

 • بررسی نحوه ریالی سازی لوایح زمانی و مالی کلیم پیمانکاران از منظر مطابقت با قرارداد ، واقعیات رخداده در طول پروژه ، توافقات صورت گرفته در طول پروژه ، قوانین رایج مملکتی ، فهارس بها ، بخشنامه و دستورالعمل های دولت و سایر مآخذ و مراجع مربوطه

 • بررسی قرارداد از منظر حقوقی و شناسایی دعاوی بالقوه‌ي کارفرما

 •  برنامه‌‌‌ریزی برای جلوگیری از طرح دعاوی توسط کارفرما

 • تهیه اظهارنامه ، دادخواست و سایر موارد حقوقی جهت مطالبه خسارت های وارد شده

 • ارائه و دفاع از لوایح کلیم در برابر کارفرمایان ، گروه های داوری و در صورت لزوم پیگیری های قضایی تا حصول نتیجه لازم  

 • ایفاء کلیه وظایف مورد نظر کارفرمایان-مشاورین-MC پروژه ها در روند رسیدگی به کلیم پیمانکاران از مرحله اخذ کلیم  ، شرکت در جلسات رسیدگی و برآورد ، برگزاری دفاعیات ، حضور در روند داوری و پیگیری های قضایی و سایر خدمات مورد نیاز

خدمات برآورد و کنترل هزینه
 • آنالیز هزینه های بالاسری شرکت و بهینه نمودن آن جهت حضور رقابتی در مناقصات

 • تهیه پیشنهاد مالی (تجزیه بها) جهت ارائه قیمت برای شرکت در مناقصه

 • تهیه پیشنهاد فنی و کیفی مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه

 • تهیه صورت وضعیت های موقت انواع پیمان ها

 • تهیه اسناد مـالي و حقـوقي قراردادهـا از جملـه بـرآورد هزينـه خدمات و عمليات اجرايي و ديگر نيازهاي دوره اجرا به منظور ارجاع كارها و خـدمات و عقد قراردادهاي مرتبط

 • بررسي و اظهارنظر نسبت به بودجه و اعتبار پيش بيني شده طرح به منظور اصـلاح برنامه مالي طرح

 • كنترل تغيير مقادير كارها و مبالغ اضافي يا نقايص پيمان ها

 • تعيين مبلغ باقيمانده كارها در انتهاي هر سال و در مواقعي كه مـورد نيـاز كارفرمـا باشد

 • تطبيق تصميم هاي كارفرما با اسناد و مدارك پيمان مربوط و ابلاغ آنها براي اجرا

 • بررسي و تاييد قيمت هاي جديد

 • پيگيري برقراري انواع پوشش هـاي بيمـه اي لازم و رسـيدگي مسـائل بيمـه در صورت بروز خسارت

 • تهیه و رسيدگي به صورت حسابهاي قطعي پيمانكاران، فروشندگان تجهيزات و ساير عوامل

 • پیگیری مالی صورت ‌‌وضعیت‌‌ها از ذی‌‌حسابی کارفرما با همکاری امور مالی و دریافت چک

 • بررسی ابلاغیات مشاور و کارفرما مبنی بر کار یا آیتم جدید و برآورد تبعات مالی و زمانی مرتبط با کار
خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • تهیه و اظهارنظر نسبت به برنامه زماني كلـي اجـراي طـرح در مرحلـه طراحي تفصيلي و اجرايي

 • تهیه و تاييد برنامه زماني تفصيلي واحدهاي خدمات مشاوره، پيمانكـاران و فروشندگان تجهيزات و ساير عوامل درگير در طرح و ايجـاد همـاهنگي بـين برنامه هاي آنها در چارچوب برنامه زماني كلي

 • بررسي و تاييد برنامه تأمين نيروي انساني و ماشين آلات پيمانكاران

 • بررسي گزارش پيشرفت كار هفتگی، دوهفتگی، ماهیانه، سه ماهه و سالانه بـا جمـع بنـدي گـزارش هـاي واحـدهاي خدمات مشاوره، دستگاه نظارت، پيمانكاران و فروشندگان تجهيزات

 •  مقايسه عمليات انجام شده با برنامه زماني، تحليل علل انحراف از برنامه زماني، ارائـه راه حل براي جبران آنها و انعكاس در برنامه تجديد نظر

 • معرفی و تائید افراد متخصص جهت انجام امور مدیریتی، مهندسی و اجرایی

 • تجديد نظر و بهنگام كردن برنامه زمـاني تفصیلی باتوجـه بـه پيشـرفت كـار و تغییرات ایجاد شده براساس گزارشها و تحليلهاي دریافتی

 • پیاده سازی استاندارد مدیریت پروژه PMBOK

 • پیاده سازی سیستم جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه

 • حصول اطمينان از انجام تمامي تعهدات و خدمات قراردادها

 • رسيدگي به تأخير قراردادها و اعلام نظر در مورد مجاز يا غير مجاز بودن آن

 • تهیه لایحه مالی و زمانی در پروژه های EPC

 • تهیه دستورالعمل های کاربردی مدیریت پروژه ( کدینگ، روش هماهنگی، کنترل پروژه و...)

 • ارائه سیستم برنامه ریزی جهت مدیریت و کنترل مدارک و فرآیند های مهندسی

 • ارائه سیستم برنامه ریزی و جهت مدیریت و کنترل مراحل تدارکات کالا

 • پیاده سازی سیستم کنترل هزینه

 • تهیه انواع گزارشات تحلیلی مطابق استاندارد PMBOK

 • تهیه برنامه زمانبندی کارگاهی (Action plan)
 • ارائه خدمات نرم افزاری Pertmaster ، Expedition ، Primavera ، MSP
فروشگاه اینترنتی هدف ، خرید محصولات دیجیتال ،لپ تاپ ، تبلت ، موبایل ، قطعات کامپیوتر ، دوربین ، گجت ، خریداینترنتی ، لیست بهترین قیمت ، فروش و خرید آنلاین ، خرید بصرفه