ورود کاربران

خدمات برآورد و کنترل هزینه

 • آنالیز هزینه های بالاسری شرکت و بهینه نمودن آن جهت حضور رقابتی در مناقصات​

 • تهیه پیشنهاد مالی (تجزیه بها) جهت ارائه قیمت برای شرکت در مناقصه

 • تهیه پیشنهاد فنی و کیفی مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه

 • تهیه صورت وضعیت های موقت انواع پیمان ها

 • تهیه اسناد مـالي و حقـوقي قراردادهـا از جملـه بـرآورد هزينـه خدمات و عمليات اجرايي و ديگر نيازهاي دوره اجرا به منظور ارجاع كارها و خـدمات و عقد قراردادهاي مربوط

 • بررسي و اظهارنظر نسبت به بودجه و اعتبار پيشبيني شده طرح به منظور اصـلاح برنامه مالي طرح

 • كنترل تغيير مقادير كارها و مبالغ اضافي يا نقايص پيمان ها

 • تعيين مبلغ باقيمانده كارها در انتهاي هر سال و در مواقعي كه مـورد نيـاز كارفرمـا باشد

 • تطبيق تصميم هاي كارفرما با اسناد و مدارك پيمان مربوط و ابلاغ آنها براي اجرا

 • بررسي و تاييد قيمتهاي جديد

 • پيگيري برقراري انواع پوششهـاي بيمـه اي لازم و رسـيدگي مسـائل بيمـه در صورت بروز خسارت

 • تهیه و رسيدگي به صورت حسابهاي قطعي پيمانكاران، فروشندگان تجهيزات و ساير عوامل