ورود کاربر

تمایز رابین پروژه با دیگران به صورت مشاور

 

علت همکاری به صورت مشاور با شرکت رابین توسعه اندیشه پاسارگاد

 

 • صرفه جویی در هزینه های برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • ارائه مشاوره و گزارشات مدیریتی منحصر به فرد
 • امکان استفاده از نیروی برنامه ریزی و کنترل پروژه به صورت پاره وقت
 • عدم وجود مشکلات استخدامی و آموزش نیروی برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • استفاده از نیروی متخصص و متعهد
 • در دسترس بودن در هر زمان
 • امکان استفاده از تجربیات پروژه های مشابه
 • آموزش حرفه ای کارمندان شرکت در کوتاه مدت و افزایش سطح عملکرد واحد برنامه ریزی شرکت

        

خدمات مشاوره ای

خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • تهیه و اظهارنظر نسبت به برنامه زماني كلـي اجـراي طـرح كـه در مرحلـه طراحي تفصيلي و اجرايي تهيه شده است

 • تهیه براي ايجاد سيستم برنامه ريزي و كنترل پروژه توسـط پيمانكـاران و فروشندگان تجهيزات و نظارت بر اجراي آن

 • تهیه و تاييد برنامه زماني تفصيلي واحدهاي خدمات مشاوره، پيمانكـاران و فروشندگان تجهيزات و ساير عوامل درگير در طرح و ايجـاد همـاهنگي بـين برنامه هاي آنها در چارچوب برنامه زماني كلي

 • بررسي و تاييد برنامه تأمين نيروي انساني و ماشين آلات پيمانكاران

 •  بررسي گزارش پيشرفت كار هفتگی، دوهفتگی، ماهیانه، سه ماهه و سالانه بـا جمـع بنـدي گـزارش هـاي واحـدهاي خدمات مشاوره، دستگاه نظارت، پيمانكاران و فروشندگان تجهيزات، مقايسه عمليات انجام شده با برنامه زماني، تحليل علل انحراف از برنامه زماني، ارائـه راه حل براي جبران آنها و انعكاس در برنامه تجديد نظر

 • تجديد نظر و بهنگام كردن برنامه زمـاني تفصیلی باتوجـه بـه پيشـرفت كـار و تغییرات ایجاد شده براساس گزارشها و تحليلهاي دریافتی

 • پیاده سازی استاندارد مدیریت پروژه PMBOK

 • پیاده سازی سیستم جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه

 • تحليل و بررسي مسائل قراردادي و اعـلام نظـر در مـورد دعـاوي پيمانكـاران و فروشندگان تجهيزات و ساير عوامل و همكاري با كارفرما در حل و فصل اختلاف ها

 • حصول اطمينان از انجام تمامي تعهدات و خدمات قراردادها

 • رسيدگي به تأخير قراردادها و اعلام نظر در مورد مجاز يا غير مجاز بودن آن

 • تهیه لایحه مالی و زمانی در پروژه های EPC

 • تهیه دستورالعمل های کاربردی مدیریت پروژه ( کدینگ، روش هماهنگی، کنترل پروژه و...)

 • ارائه سیستم برنامه ریزی جهت مدیریت و کنترل مدارک و فرآیند های مهندسی

 • ارائه سیستم برنامه ریزی و جهت مدیریت و کنترل مراحل تدارکات کالا

 • پیاده سازی سیستم کنترل هزینه

 • تهیه انواع گزارشات تحلیلی مطابق استاندارد PMBOK

 • تهیه برنامه زمانبندی کارگاهی (Action plan)

خدمات برآورد و کنترل هزینه
 • آنالیز هزینه های بالاسری شرکت و بهینه نمودن آن جهت حضور رقابتی در مناقصات​

 • تهیه پیشنهاد مالی (تجزیه بها) جهت ارائه قیمت برای شرکت در مناقصه

 • تهیه پیشنهاد فنی و کیفی مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه

 • تهیه صورت وضعیت های موقت انواع پیمان ها

 • تهیه اسناد مـالي و حقـوقي قراردادهـا از جملـه بـرآورد هزينـه خدمات و عمليات اجرايي و ديگر نيازهاي دوره اجرا به منظور ارجاع كارها و خـدمات و عقد قراردادهاي مربوط

 • بررسي و اظهارنظر نسبت به بودجه و اعتبار پيشبيني شده طرح به منظور اصـلاح برنامه مالي طرح

 • كنترل تغيير مقادير كارها و مبالغ اضافي يا نقايص پيمان ها

 • تعيين مبلغ باقيمانده كارها در انتهاي هر سال و در مواقعي كه مـورد نيـاز كارفرمـا باشد

 • تطبيق تصميم هاي كارفرما با اسناد و مدارك پيمان مربوط و ابلاغ آنها براي اجرا

 • بررسي و تاييد قيمتهاي جديد

 • پيگيري برقراري انواع پوششهـاي بيمـه اي لازم و رسـيدگي مسـائل بيمـه در صورت بروز خسارت

 • تهیه و رسيدگي به صورت حسابهاي قطعي پيمانكاران، فروشندگان تجهيزات و ساير عوامل

ارتباط با ما

برای ارتباط بهتر با رابین  پروژه درخواست خود را 
در فرم زیر برای ما ارسال نمایید

فروشگاه اینترنتی هدف ، خرید محصولات دیجیتال ،لپ تاپ ، تبلت ، موبایل ، قطعات کامپیوتر ، دوربین ، گجت ، خریداینترنتی ، لیست بهترین قیمت ، فروش و خرید آنلاین ، خرید بصرفه